vegyészmérnök MESTERképzés

Az MSc Vegyészmérnök szak célja

Célunk olyan vegyészeti, kémiai ismeretekkel felvértezett mérnökök kibocsátása, akik képesek megfelelni a gazdaság és a munkaerőpiaci kihívásoknak, mert alkalmasak vegyipari – és kémiai technológiai rendszerek megalkotására és folyamatok tervezésére, modellezésére, kidolgozására, optimalizálására, majd üzemeltetésére, irányítására és karbantartására. Más részük alkalmasabb új anyagok fejlesztésére, a gyártás operatív irányítására és energiahatékony technológiai folyamatok környezettudatos alkalmazására. Ehhez a szakmai ismereteken kívül számítanak emberi kvalitásai, mint a rendszerszemlélete, az önállósága, a megbízhatósága és a magas szintű problémamegoldó képessége, melyek alkalmassá teszik széleskörű vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátásáras. Képesek szakterületük kutatási, fejlesztési, tervezési és innovációs feladatainak átlátására, ezáltal a hazai, illetve nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, sőt azok irányítására is, mely tevékenység anyagi megbecsülése is nemzetközi léptékű.

 

Specializáció

Az általános ismérvek mellett a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán indított MSc Vegyészmérnök képzés számos speciális jellemzővel bír. Egyik ilyen jellemző a két specializáció indítása: az anyagtudományi, valamint a vegyipari és folyamatirányítási specializáció.

Az anyagtudományi specializáció fókuszában az anyagok tulajdonságainak tudatos alakítása, az alkalmazásokhoz optimalizált anyagi rendszerek fejlesztése áll. A tananyag alapos ismereteket nyújt a fémek, kerámiák, műanyagok, pórusos anyagok valamint a modern szerkezeti és funkcionális anyagok területén.

A vegyipari és folyamatirányítási specializáció két fő területe a folyamatirányítás és a vegyipari menedzsment. A specializáción végzett mérnökök főleg termelésirányítóként, fejlesztőmérnökként, vagy egy vállalat mérnökmenedzsment részlegén helyezkedhetnek el.

A vegyészmérnöki mesterképzési szak e két specializációja fontos képzési lehetőséget kínál, mind regionális, mind országos szinten a vegyipari cégek, vállalatok számára. A vegyipari környezet számára fontos, hogy széleskörű szakmai ismerettel, rálátással rendelkező, az angol nyelvet is jól beszélő vegyészmérnökök kerüljenek ki a képzésből, akik képesek a hazai és nemzetközi szintű vegyipari fejlesztési projektekben való aktív részvételre is.

Napjainkra a B.A.Z. megyei régió országos szinten is a nehézvegyipar fellegvára lett. A vegyészmérnökképzés a régióban működő vegyipari vállalatok révén olyan képzési formát jelent a környezetben élő fiataloknak, amely a felzárkózatás mellett az elhelyezkedést is biztosítja, s ezzel a régióban maradást a megélhetés lehetőségével együtt kínálja fel számukra.

Az ME Vegyészmérnök képzése főleg a régió vegyipari nagyvállalatainak és kisebb, vegyiparral foglalkozó cégeinek vegyészmérnök igényét kívánja biztosítani. A vegyészmérnöki mesterképzési szak vegyipari és folyamatirányítási, valamint anyagtudományi specializációjának indítása fontos képzési lehetőséget kínál, mind regionális, mind országos szinten a vegyipari cégek, vállalatok számára. A vegyipari környezet számára fontos, hogy széleskörű szakmai ismerettel, rálátással rendelkező, az angol nyelvet is jól beszélő vegyészmérnökök kerüljenek ki a képzésből, akik képesek a hazai és nemzetközi szintű vegyipari fejlesztési projektekben való aktív részvételre is.

 

Infrastuktúra, helyi adottságok

A Műszaki Anyagtudományi kar fontos küldetésének tekinti annak biztosítását, hogy a hallgatók korszerű, magas szintű, hasznosítható tudással hagyhassák el az egyes képzési szinteket. Ehhez karunk fejlett oktatási eszközparkkal, műszerekkel, infrastruktúrával valamint széleskörű tehetséggondozással, a tudományos kutatásra és az eredmények alkalmazására való felkészítéssel járul hozzá.

Fent említett infrastruktúra a kar intézeti laboratóriumaiban, oktatási-kutatási műhelyeiben található, de jelentős része a Kémiai Intézetben koncentrálódik

A Kémiai Intézetben a hazai-, és nemzetközi projektek műszerberuházásra biztosított forrása révén az oktatást és a kutatást egyaránt szolgáló eszközpark jelentősen fejlődött. Az intézet rendelkezik a korszerű elemanalitika eszközeivel (ICP, Elemanalizátor (CHNS), UV-VIS spektrofotométer), amely kiegészülve a korábbi spektrálanalitikai (AAS), gravimetriás (Derevatográf) és titrimetriás elemzést biztosító lehetőségekkel, komplex, a nyomelemzéstől a főkomponens analízisig végig vihető elemanalízist tesz lehetővé, biztosítva az anyagtudomány, a földtudomány, illetve a vegyipar területén folyó kutatások analitikai hátterét. Az elemanalitikát korszerű minta előkészítés (Mikrohullámú feltárók) támogatják. A molekuláris szintű analízis területén a meglévő eszközpark (GC, HPLC) jelentős új lehetőségekkel bővült: GC-MS, UHPLC-MS, FTIR. Kolloidkémiai kutatásokat a gázszorpciós berendezés, nano-tartományú részecskeméret analizátor, illetve zétapotenciál mérő segíti. A kémiai reakciók reakciókinetikai kutatásában mikroreaktor biztosít új lehetőségeket. Ezeken kívül az elmúlt években besserzésre került egy Autokláv Tuttna, egy Büchi Uster típusú magas nyomású autokláv, egy Flow reaction system, egy liofilizáló, egy multimode microplate reader, egy orbitális rázógép, egy rotadeszt készülék, egy Soxhlet extraktor, valamint egy Synetic Pharma víztisztító. Mindezek a közvetlen kémiai, vegyipari tárgyak oktatását, a tématerület kutatását, hallgatók bevonását, pályázatokban való eredményes működését segítik elő.

Karunk szoros szakmai és kutatási kapcsolatokat épített ki a régió kis és jelentős vegyipari vállalataival, vállalkozásaival, cégeivel, ahol hallgatóink ipari üzemi körülmények között végezhetik gyakorlati tanulmányaikat, illetve az anyagilag is jelentősen támogatott duális képzés keretében szakmai gyakorlataikat. Témákat és segítséget kapnak TDK dolgozatuk, szakdolgozatuk, diplomájuk, vagy doktori disszertációjuk elkészítésében, kutatási kérdéseik megoldásában, valamint opcionális lehetőséget vegyészmérnöki álláslehetőségre, speciális mérnöki munkakör betöltésére. Lehetőségük nyílik változatos feladatok, szakmai kihívások és világszínvonalú vegyipari technológiák megismerésére. A partnercégek pályakezdő vegyészmérnök munkavállalóik beilleszkedését egy tapasztalt mentor segítségével, későbbi fejlődését pedig sokszínű szakmai és kompetenciafejlesztő tréningekkel, valamint nyelvi képzésekkel támogatják. A duális képzés során a vállalat naprakész tudást, korszerű gyakorlati szakmai ismeretanyagot biztosít a fiataloknak, és a legjobbaknak hosszú távú, biztos karrier lehetőséget nyújt. A duális képzésben résztvevő egyetemi hallgatók a tanulmányaik teljes időtartama alatt fizetést kapnak a vállalattól, majd néhány év múlva pályakezdőként, de több éves tapasztalattal reagálhatnak az állásajánlatokra.

 

Tehetséggondozás

Műszaki Anyagtudományi Kar hagyományait követve a hallgatók tanulmányainak és kutatási tevékenységének ösztönzését elősegítő, kiemelt juttatási rendszert működtet. Karunk minden évben Tanulmányi Emlékérem kitüntetést, a Hallgatói Önkormányzat pedig a tudományos teljesítményt is beszámítva „kiemelt tanulmányi ösztöndíjat” adományoz az arra érdemes hallgatóknak.

A tehetséges hallgatókat oktatóink keresik, és igyekeznek magas tudományos színvonalú szakmai műhelyek munkájába bevonni az arra érdemes hallgatókat. Ipari indíttatású K+F megbízások, hazai, illetve Európai Uniós finanszírozású (EFOP, GINOP) pályázatokban, projektekben folyamatosan tevékenykednek hallgatóink. Törekszünk arra, hogy ezekből a kutatómunkákból a szakdolgozatok és diplomamunkák mellett színvonalas TDK dolgozatok is szülessenek, melyek az OTDK-n is megállják helyüket. Karunk teljesítménye ezen a területen országosan elismert, hiszen évek óta számos hallgatónk ér el az OTDK-n kimagasló eredményeket, és hoz el I.-II.-III. helyezéseket, különdíjakat.  Az oktatókkal hallgatóként elkezdett együttműködés során kiemelkedő hozzáállást és teljesítményt mutató hallgatók jelenthetik a Kar oktatói utánpótlásának egyik hosszú távú forrását.

Céljaink szerint az MSc vegyészmérnökként a jövőben végző hallgatók képezik majd a szakember utánpótlást a magas szintű kémiai, vegyipari ismereteket igénylő kutatás, műszaki fejlesztés területén, és ők adhatják karunk számára az adott szakterületen jártas PhD hallgatókat, akik közül szeretnénk biztosítani a későbbiekben a tudományos fokozattal rendelkező oktatókat. A doktori fokozatszerzés lehetősége a Kerpely Antal Anyagtudományok és –Technológiák Doktori Iskola keretében adott, melynek eredményeképpen számos fiatal hallgatónk szerzett az elmúlt évek során PhD fokozatot.